RESEARCH SOCIETY FOR THE STUDY OF DIABETES IN INDIA founded by Prof. M.M.S. Ahuja in 1972

RSSDI - Academic National faculty

RESEARCH SOCIETY FOR THE STUDY OF DIABETES IN INDIA founded by Prof. M.M.S. Ahuja in 1972 Academic National faculty of RSSDI (From Acad. Members of RSSDI)

 

1. Dr H B Chandalia Mumbai
2. Dr C Munichoodappa Bengaluru
3. Dr Ashok Das Puducherry
4. Dr Binode K Sahay Hyderabad
5. Dr O P Gupta Ahmedabad
6. Dr P V Rao Hyderabad
7. Dr Shashank R Joshi Mumbai
8. Dr S V Madhu New Delhi
9. Dr Prasanna Kumar K M Bengaluru
10. Dr V Seshiah Chennai
11. Dr V Mohan Chennai
12. Dr Samar Banerjee Kolkata
13. Dr A Ramachandran Chennai
14. Dr Jitendra Singh Jammu
15. Dr Sarita Bajaj Allahabad
16. Dr Vinod Kumar New Delhi
17. Dr Ambrish Mittal New Delhi
18. Dr Nikhil Tandon New Delhi
19. Dr Anil Bhansali Chandigarh
20. Dr Subhankar Chowdhury Kolkata
21. Dr R V Jayakumar Kottayam
22. Dr G R Sridhar Vishakhapatnam
23. Dr K .K Tripathi Varanasi
24. Dr Nihal Thomas Vellore
25. Dr N P Singh Verma New Delhi
26. Dr Jamal Ahmad Aligarh
27. Dr Brij Mohan Makkar New Delhi
28. Dr Rajeev Chawla New Delhi
29. Dr Rakesh Kumar Sahay Hyderabad
30. Dr S. R. Aravind Bengaluru
31. Dr Banshi Saboo Ahmedabad
32. Dr Sidhartha Das Cuttack